Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Zondvloed

Hoofdstuk 3

Hebreeën 11 : 3

Door het geloof verstaan (begrijpen) wij, dat de wereld door het woord Gods

tot stand is gebracht, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. In deze ene regel staan drie heel belangrijke dingen.

  • “Door het geloof verstaan (begrijpen) wij,”

Hier wordt duidelijk aangegeven, dat de waarheid die verder in deze zin wordt aangegeven, dat deze waarheid alleen te begrijpen is door het geloof. Het geloof waar hier over gesproken wordt, is een gave van de Heilige Geest, en wordt dan een zeker weten, dat wat in de rest van de zin staat, dat dit de waarheid is.

  • “dat de wereld door het woord Gods tot stand is gebracht,” Zoals we kunnen lezen in Genesis, waar God sprak en het was er!!!

Gen. 1 : 3 En God zeide (zeide = sprak): Er zij (is) licht, en er was licht.

Dat de wereld door het woord Gods tot stand is gebracht, slaat niet alleen op de woorden van Genesis, maar zeker ook op de woorden geschreven door Johannes, in Joh. 1 : 1- 4

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Ook hier lezen we dat de wereld, maar natuurlijk ook het heelal door het woord van God tot stand is gebracht. Maar we lezen nog meer, namelijk dat alles wat geschapen is uit God genomen is.

Johannes bevestigd hier nogmaals, dat de wereld, in den beginne, geschapen is door God, maar hij voegt er nog een belangrijk gegeven aan toe, namelijk dat alles wat geschapen is uit God genomen is, of zoals we verder in het Johannes evangelie, hoofdstuk 1 kunnen lezen, uit Jezus, het levend geworden woord.

3 “zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.”

Deze woorden geven heel duidelijk weer, dat de evolutie theorie niet waar is. Honderden jaren geleden, enkele tientallen jaren na Jezus, schrijft Johannes, door de Geest, dat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare!!!!! Of met andere woorden, dat een mens (het zichtbare), maar ook andere wezens, niet ontstaan zijn uit andere wezens (het waarneembare).

We kunnen in deze ene zin in Hebreeën 11 : 3, veel leren, namelijk dat het geen zin heeft om tegen mensen in te gaan, die in de evolutie theorie willen geloven.

Alleen door geloof, weten we dat God de wereld geschapen heeft in slechts zes dagen. Door geloof weten we, dat de wereld en ook het heelal niet ouder is, dan zesduizend jaar, en zelfs nog minder. Door geloof weten we, dat planten, dieren en mensen, door God geschapen zijn. De dieren naar hun aard, de mensen naar Gods beeld en gelijkenis. Door geloof in God, door Jezus Christus, weten we dat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.

Het heeft dus geen zin, om lange discussies te voeren, met mensen, die geloven in de evolutie theorie. Als we Jezus niet kennen, dan kennen we ook zijn Vader niet, de schepper, en hebben we niet het geloof, dat de waarheid kan ervaren.

En toch kan ik het niet laten, om toch iets te zeggen over de nieuwste waarheid over de leeftijd van onze maan, en daarmee ook over de aarde.

Toen de Amerikanen in 1966 voor het eerst op de maan landden, deden ze een verrassende ontdekking: er lag slechts één centimeter stof op de maan.

De geleerden hadden berekend dat er per jaar tonnen stof uit de ruimte op de maan valt en dat er in vier en half tot vijf miljard jaar (de veronderstelde ouderdom van de maan) een stoflaag was ontstaan van vele meters dik.

Uit voorzorg had men zelfs grote platte schotels onder de poten van de maanlander laten maken, zodat hij niet al te ver in het stof zou zakken.

Maar wat een verrassing, toen bleek dat de stoflaag niet tientallen meters dik was, maar slechts één centimeter.

De volgende verrassing kwam, toen de Amerikaanse Astronauten in 1969 allerlei metingen op de maan gingen verrichten.

De geleerden hadden altijd beweerd, dat de maan een koud, dood hemellichaam was, zonder een vloeibare kern. Dat baseerde men op het feit, dat de maan veel kleiner is dan de aarde, en geen dampkring heeft, en dus sneller afkoelt in de veronderstelde vijf miljard jaren van zijn bestaan.

Maar tot hun verbazing bleek de maan een onbegrijpelijke hoeveelheid warmte uit te stralen, een magnetisch veld te hebben, en bleken er maanbevingen voor te komen.

Dat kan alleen maar, als de kern van de maan nog vloeibaar is.

Dit kan alleen maar betekenen, dat de maan geen vijf miljard jaar oud is, maar veel en veel jonger.

Dus aan de dunne laag stof op de maan, van één centimeter, en aan de vloeibare kern van de maan, moet afgeleid worden, dat de maan nog vrij jong is, en dus

 

wordt hier bewezen, dat het heelal geen miljarden jaren bestaat, doch slechts enkele duizenden jaren!

We hebben in hoofdstuk 1 gezien, dat Mozes, een van de grootste geleerde uit zijn tijd, maar ook een man naar Gods hart, in het boek Genesis beschreef dat de aarde en alles wat daarop is, en ook het heelal, door het woord (van God) Gods tot stand is gebracht.

We mogen dan ook zeggen, dat deze beschrijving in Genesis van de schepping door Mozes, super betrouwbaar is.

Maar mochten we daarmee moeite hebben, dan is er tal van andere plaatsen in de Bijbel, waar wordt teruggewezen naar het scheppingsverhaal.

Exo. 20 : 11, Deutr. 4 : 32, Deutr. 26 : 19, Deutr. 32 : 6, Neh. 9 : 6,

Psalm. 74 : 17, Psalm 89 : 13, Psalm 89 : 48, Psalm. 95 : 5, Psalm 136 : 1-9,

Jes. 40 : 26, Jes. 41 : 20, Jes. 42 : 5, Jes. 45 : 6,7,8, Jes. 45 : 12, Jes. 45 : 18,

Jer. 10 : 16, Jer. 51 :19,

Amos 4 : 13, Zach. 12 : 1

Neh. 9 : 6

6 Gij toch zijt alleen de Here, Gij hebt de hemel (de dampkring/heelal), de hemel der hemelen (Het koninkrijk van God) en al zijn heer (engelen) gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor U neder.

Jes. 45 : 12

  • Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb; mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven.

Amos 4 : 13

  • Want zie, Hij, die de bergen formeert en de wind schept, en de mens te kennen geeft wat zijn overleg is, die de dageraad tot donkerheid maakt, en voortschrijdt over de hoogten der aarde; Here, God der heerscharen, is zijn naam.

Joh. 1 : 1-3

1 In den beginne (van de schepping) was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 2 Alle dingen (hemel, aarde, mensen, dieren, planten, etc.) zijn door het Woord geworden en zonder dit (woord) is geen ding geworden, dat geworden is.

Hand. 4 : 24

24 En toen dezen (de discipelen) het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: Gij, Here, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is;

Hoe kan het zijn, dat als zoveel betrouwbare getuigen, met deze overtuiging over de schepping door God spreken, dat wij niet geheel en al overtuigd zijn, dat hemel en aarde geschapen zijn door God, en dat de aarde dus zo oud is als in de Bijbel heel duidelijk wordt aangegeven, n.l. nog geen 6000 jaar. En als de wereld dan nog geen 6000 jaar is, zijn alle berichten van de wereld van 4,5 miljard jaar etc. pure leugens. En we weten waar de leugens vandaan komen, van de vader van de leugen, Satan, de duivel.

Zoals ik al vertelde, was ik katholiek opgevoed, en nam ik alles heel serieus.

Ik leerde ook, in de katholieke kerk, dat we Maria nodig hadden, om tot Jezus te komen. Nadat ik Jezus had aangenomen als mijn persoonlijke verlosser, en daarna gedoopt was, en vervolgens gedoopt werd, door Jezus, met de Heilige Geest, begreep ik meer van de Bijbel.

Maar nog steeds waren de oude leerstellingen, dat de Vader een strenge man is, en dat je daar niet dicht bij kon komen, nog in mijn gevoelsleven opgeslagen.

Nadat de Heer mij duidelijk had gemaakt, dat ik de jaartallen in de Bijbel moest bestuderen, en alles wat daarmee te maken had, was het net of de God die naar mijn gevoel heel ver weg was, veel dichterbij was gekomen.

Ik merkte, dat door mij bezig te houden met het scheppingsverhaal, de jaartallen, de zondvloed, en de ontdekking dat de aarde nog geen 6000 jaar oud is mij in mijn denken veranderde, en of alles veel intiemer werd.

Ik ontdekte ook, dat God tot ons spreekt, en dat Hij heel veel van ons houdt. Dat Hij naar ons verlangt. Dat hij heel veel liefde heeft, waar maar geen einde aan komt. Hij wil heel dicht bij ons zijn. God heeft ons zo lief, dat Hij zijn enig geboren Zoon offerde, door aan het kruis te sterven.

Zijn enig geboren zoon is voor onze zonden aan het kruis gestorven. De schuld van de zonde die wij doen, heeft Hij (Jezus) op zich genomen. Het was geen theorie meer. Hij sprak met mij, en hij verlangde naar mij, en Hij heeft een zee van gevoelens voor ons. En….Hij is de meest nederige persoon van het Heelal.

Hij heeft alles geschapen, voor ons, zodat we het goed zouden hebben.

Maar Hij heeft ook heel veel pijn, als we Hem verlaten, en niets van Hem willen weten. Of als we goden van hout of van steen gaan aanbidden, die geen echte goden zijn, maar door ons zelf zijn gemaakt. Of als we zijn schepping ontkennen en zeggen, dat de wereld en alles wat daar op is, door selectie ontstaan is.

Ik heb het zelf een keer meegemaakt, ik was toen 8 jaar oud, dat ik van de juffrouw van de lagere school thuis een tekening moest maken. Ik had gekozen, om een leeuw na te tekenen. De tekening was goed gelukt, en ik was er trots op. Wat zou de juffrouw er niet van zeggen. Ze keek naar de tekening, en zei bits; die is overgetrokken. Je krijgt een 6. Wat deed mij dat pijn!

Zijn we ook niet zo bezig, als we naar de schepping kijken en zeggen, dat dit door selectie en/of toeval ontstaan is en dus niet. doordat God al dit moois heeft gemaakt. We ontkennen dan God, en daarmee ook zijn schepping. Ik weet, dat het ontkennen van de schepping door God, Hem onnoemelijk veel pijn doet.

Belangrijk is ook, dat Jezus zei, als je mij ziet, dan zie je mijn Vader. De liefde die Jezus liet zien voor zondaren, zieken en mensen die gekwetst waren, en hoe Hij daarmee omging en ze genas, geeft aan hoe veel Hij, dus ook de Vader van ons houdt. Als ons iets ergs overkomt, dan heeft de Vader ook pijn. Ik weet dit uit eigen ervaring. (waarneming)