Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Zondvloed

Hoofdstuk 2

Gen. 8 : 15-17

En God sprak tot Noach: “Ga uit de ark, gij en uw vrouw en uw zonen en de vrouwen uwer zonen met u; Doe al het gedierte dat met u is, van al wat leeft: het gevogelte, het vee en al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, met u uitgaan, opdat zij wemelen op de aarde, en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde”.

We volgen voor het verkrijgen van de jaartallen, na de zondvloed weer de Bijbel, en wel in Gen. 11 : 10 e.v., doch we herhalen voor het overzicht nog de data van Noach en Sem.

Geboren Leeftijd Gestorven Naam tekst
1056 950 2006 Noach Gen. 5:32+Gen.9:28
1558 600 2158 Sem Gen. 11:10
1658 438 2096 Arpaksad Gen. 11:10-14
1693 433 2126 Selach Gen 11:15-16
1723 464 2186 Eber (Heber) Gen 11:17
1757 239 1996 Peleg Gen. 11:18+10:25b

———-In 1757, dus 101 jaar na (het begin van) de zondvloed, werd de aarde verdeeld. Gen.10:25+1Kron. 1: 19

————————————————————————-

Geboren Leeftijd Gestorven Naam Tekst
1787 239 2026 Reü Gen.11:20
1819 230 2049 Serug Gen. 11:22
1849 148 1997 Nachor Gen. 11:24
1878 205 2083 Terach Gen. 11:26+32
1948 175 2123 Abr(ah)am Gen.11:29+25:7
1958 127 2085 Sara

—————  In 2006 stierf Noach en Sem stierf in 2158  ———————–

———— Abraham werd geboren in 1948 en overleed in 2123 —————–

—– Dit betekent, dat Abraham, Noach gekend, en gesproken heeft. ———–

Geboren Leeftijd Gestorven Naam Tekst
2048 180 2228 Isaak
2108 147 2255 Jakob Jakob 130 jr. naar Egypte
2108 + 130 = 2238
> 2238 + 430 = 2668 > Israëlieten 430 jr. in Egypte

In 2668 is Mozes 80 jr. oud, en hij stierf toen hij 120 jr. oud was, dus; 2668 minus 80 = 2588 is Mozes geboren.

2588 120 2708 Mozes Deutr. 31: 2+3
2585 123 2708 Aäron 2708-05-01 (40 jr. na

uittocht.)

Het belangrijkste doel van dit boek is om inzicht te geven, wat er voor tijdens, en na de zondvloed gebeurde met de aarde. Daarom wil ik stil staan bij een zeer belangrijke aanwijzing in Genesis 10 : 25

Genesis 10 : 25

En aan Eber werden twee zonen geboren; de naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld, en de naam van zijn broeder was Joktan. (zie ook 1 Kron. 1 : 19) zie ook Gen. 1 : 10 En God noemde het droge aarde.

Bij het lezen van dit gedeelte, maakte de Heer mij duidelijk, dat daarmee het uit elkaar drijven van de continenten bedoeld werd. Dat betekent, dat we voor de zondvloed één continent hadden, en dat 101 jaar na (het begin van) de zondvloed het uit elkaar drijven van de continenten begon. Meerdere mensen waarmee ik deze tekst besprak, en de uitleg die ik daar aan gaf met hen deelde, hadden dezelfde mening over de betekenis van deze tekst, namelijk, dat bij de geboorte van Peleg, het uit elkaar drijven van de continenten begonnen was.

(zie ook de opmerking over de piramides van Egypte. Einde van dit hoofdstuk.)

We gaan nu weer verder met het volgen van de in de Bijbel genoemde jaartallen. 1 Kon. 6 : 1

In het vierhonderd tachtigste jaar na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van Salomo’s regering over Israël, in de maand Ziw, dat is de tweede maand, bouwde hij het huis voor de Here.

In het vierde jaar van de regering van Salomo, werd de eerste tempel gebouwd, 480 jaar na de uittocht uit Egypte, zo lezen we in 1Kon. 6 : 1. De uittocht uit Egypte was in het jaar 2268, wat betekent, dat de tempel (2268 + 480 = 3148) in 3148 gebouwd werd. Salomo was toen 4 jaar koning, dat betekent dat zijn regeerperiode in (3148 – 4 = 3144) 3144 begon.

Opmerking: Ik heb alle teksten van de jaartallen in de boeken Genesis tot Kronieken gelezen en de diverse getallen bij elkaar opgeteld, en dan kom ik volgens deze optelsom voor de regeerperiode van David van 3169 – 3209. Salomo volgde David op en begon dus aan zijn regeerperiode in 3209.

Een verschil van 3209 – 3144 = 65 jaar. Ik ben toch verder gegaan met het jaartal zoals dat in 1 Kon. 6 : 1 genoemd wordt. Dus 3144– als begin van de regeerperiode van Salomo. Salomo regeerde 40 jaar, dus tot 3184.

Na Salomo, regeerde in Juda nog de volgende koningen; Rechabeam 17jr., Abiam 3jr., Asa 41jr., Josafat 25 jr., Joram 8jr., Achazja 1jr., Atalja 6 jr., Joas 40jr., Amasja 29jr., Uzzia 52 jr., Jotam 16 jr., Achaz 16 jr., Hizkia 29 jr., Mannasse 55 jr., Amon 2 jr., Josia 31 jr. Joachaz 11jr., (382 jr.) Jojakim 11jr.

In (3184 + 382 = 3566jr.) 3566 werd Jojakim (Eljakim) afgevoerd naar Babylon, met de stammen Juda en Benjamin.

De Babylonische gevangenschap duurde 70 jaar. Zie 2 Kron. 36 : 21 en Daniël 9 : 2b.

(3566+70=3636)

In 3636 kwam een deel van het Joodse volk (Juda en Benjamin) naar Israël terug onder Ezra. Ezra 1 : 1-11 e.v., o.a. Ezra 4 : 1 bevestigd Juda en Benjamin.

Ik heb nog niet voldoende aanwijzing voor de periode tussen de terugkeer uit de Babylonische gevangenschap en Christus, daarom gebruik ik een boekwerk/map genaamd ‘de Chronologie van de Wereldgeschiedenis’ om hierin een jaartal te vinden tussen de zondvloed en Christus. Er worden diverse jaartallen genoemd, doch voor dit verhaal kies ik voor de joodse jaartelling waarbij een getal wordt genoemd van 2288 jaar tussen de zondvloed en Christus.

We krijgen dus voor de periode tussen de zondvloed, in het jaar 1656 en de geboorte van Christus, volgens de “Chronologie van de Wereldgeschiedenis”, geschreven door aartsbisschop Ussher, volgens de joodse jaartelling 2288 jaar.

Christus werd dus geboren in het jaar 1656 + 2288 = 3944

Dit betekent, dat tussen de terugkeer van de Joden uit de Babylonische gevangenschap en de geboorte van Christus, 3944 – 3636 = 308 jaar ligt. We moeten nu nog weten in welk jaar we leven na Adam.

Als we de ‘Christelijke jaartelling‘ volgen, dan leven we nu 3944 + 2018 =

5962 jaar na Adam. (Opm. Er stond; 2008. Gecorrigeerd naar 2018)

[Het jaar 2008, (maart) is het echter volgens de joodse jaartelling welke bij Adam begint, het jaar 5768. Dat betekent, dat we anno 2008 volgens de Joodse jaartelling 5768 jaar na Adam leven.]

We leven dus 5768 – 3944 = 1824 jaar na Christus???!!!!, in het jaar 2008, volgens de Joodse jaartelling.

Er zit dus in onze “Christelijke jaartelling” ten opzichte van de Joodse jaartelling een verschil van 2008 – 1824 = 184 jaar.

We staan er niet bij stil, dat “onze” Christelijke jaartelling, door Dionysius Exiguus pas in het jaar ± 532 (527) werd ingevoerd.

Het concilie van Chelsa droeg pas in 816 de bisschoppen op, hem toe te passen.

Pas een eeuw later, dus in het jaar 916, werd de tijdrekening algemeen gebruikt. Keizer Karel III was de eerste die in 879 ‘in het jaar des Heren’ aan zijn regering toevoegde.

Bovenstaande las ik in het eerder genoemde boek; “Chronologie van de Wereldgeschiedenis.

In dezelfde “Chronologie van de Wereldgeschiedenis” lees ik; “Overdreven chronologie”.

“Een opgeblazen tijdsrekening was in vele landen heel gebruikelijk, maar een kritisch onderzoek heeft ( behalve in één geval) alle dwalingen aangetoond; de talloze jaren die de Babyloniërs, Hindoes, Chinezen en andere voor hun beschaving opeisten, zijn als echte verzinsels ontzenuwt.

Spijkerschrift deskundige dateren het begin van Babylon op ± 2300 voor Christus, [zie de eerder genoemde 2288 jaar tussen de zondvloed en Christus]

Van Assyrië op ±1500 voor Christus

De beste Ariaanse deskundige dateren het begin van de Iraanse beschaving op

±1500 voor Christus, de Indische op 1200 voor Christus.

Sinologen kunnen niets concreter of wezenlijkers in het verleden van de Chinezen vinden, dat ouder is dan 781 jaar voor Christus, of op zijn oudst op 1154 jaar voor Christus. (Rawlinson)

Wie hielden de jaartallen bij, na Christus?

Er kunnen dus gemakkelijk tientallen jaren verschil zitten, in de Christelijke jaartelling in de periode tussen Christus en het officiële begin van “onze Christelijke jaartelling” in het “jaar 916“.

Voor het verhaal over de aarde voor, tijdens en na de zondvloed is het niet van belang of we 5962 (2018)( jaar na Adam leven of ‘slechts’ 5778 jaar.

We leven dus in het jaar 2018, 5962 jaar na Adam, oftewel de schepping!

De zondvloed was in het jaar 1656 A.M. (na Adam), en de verdeling van de aarde begon in het jaar dat Peleg werd geboren in 1757, dat is dus 5962 – 1757

= 4205 jaar geleden. Zie Gen. 10 : 25.

Mijn stelling is, dat 4205 jaar geleden, Noord en Zuid Amerika, nog tegen Europa en Afrika aan lagen, dus er één mee waren, en dat 4205 jaar geleden het uit elkaar drijven van de continenten begon.

Bewijs geleverd;

als we de piramides in Egypte, zien als een sextant en Afrika als een grote boot,

dan kunnen we bewijzen, dat ca. 4200 jaar geleden, Afrika zich naar het oosten ging bewegen.