Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Wedergeboorte

Deze pagina wordt nog gewijzigd en aangepast.

Wedergeboorte

Gesprek van Jezus met Nikodemus.

Johannes 3:1-21
In dit gedeelte van het Johannes evangelie, hoofdstuk drie, komt Nikodemus naar Jezus toe en wilde meer weten  van Jezus.

Nog voordat Nikodemus een vraag  heeft kunnen stellen, zegt Jezus het  volgende;

“Voorwaar, voorwaar. Ik zeg ,u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk  van God niet zien.
Nikodemus begrijpt dit niet en stelt de vraag; Hoe kan men opnieuw geboren worden,als hij oud is? Kan hij voor de tweede maal in de moedersschoot ingaan en geboren worden?

Jezus antwoordde;
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan.

En Jezus vervolgt zijn onderwijs met de “toelichting”;
* Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.

En Jezus gaat verder, en zegt;
Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: ” Gijlieden moet wederom (opnieuw) geboren worden.
De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.

Wordt vervolgt.

Vervolg 1

In bovenstaand gesprek, tussen Jezus en Nikodemus, legt Jezus uit, dat we opnieuw geboren moeten worden, om in het koninkrijk van God te kunnen functioneren.
Nikodemus begrijpt dat niet en stelt vragen, om er achter te komen, wat Jezus bedoelt.

We lezen verder in Handelingen 2:37.
Wat moeten wij doen, mannen broeders?
38 En Petrus antwoorden hun, bekeert u en een ieder laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

vervolg 2

Hand. 8:36
En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zei: zie daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word?
En Filippus zei; indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd.
En hij antwoordde en zeide; Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalde af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap.

Maar Filippus bleek te Asdod te zijn; en hij trok rond om het evangelie te prediken aan alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.

vervolg 3

Hand. 11:14
deze zal woorden tot u spreken, waardoor gij en uw gehele huis behouden (gered) zult worden. En toen ik begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons.

En ik herinnerde mij het woord van de Here, hoe Hij zei; Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden.

vervolg 4

Hierboven vinden we een aantal passages, te beginnen met het gesprek van Jezus met Nikodemus, waar het gaat om de kennis over de wedergeboorte en over het koninkrijk van God.

in dit gesprek, in Joh. 3:1-10 gaat Jezus in op de vraag, wat we moeten weten om bovennatuurlijk geboren te worden.

Het is eigenlijk te vergelijken met de voorwaarden, van een land waar we binnen willen gaan.

In dit geval willen we van een aards koninkrijk komen in een geestelijk koninkrijk.
De voorwaarde is; dat we geboren worden uit water en geest.
Als je deze weg al gevolgd hebt, en je bent geboren uit water en geest, dan merk je het verschil. Bijvoorbeeld, je hebt veel meer behoefte om in de bijbel te lezen. En wat je leest ga je beter begrijpen. Verder heb je het besef, dat God dichterbij is gekomen, je ervaart zijn leiding. En hoe meer tijd je besteed aan bezig te zijn met onze Hemelse Vader, hoe meer je wordt gevormd naar zijn aard. (beeld en gelijkenis)

vervolg 5

Het geloof, komt door het horen van het woord. Na het horen van het woord, geloven we dat Jezus de zoon van God is. (Zie ook Hand. 2:41)

Als we geloven, dat Jezus de zoon van God is, dan mogen we gedoopt worden, zie boven.(Hand. 8:36.)

Als we ons uitstrekken, naar de doop  met de H.G. dan zal Jezus ons dopen met de H.G. Jezus is de doper met de H.G. (en met vuur)
Dat dopen met de H.G. kan rechtstreeks plaatsvinden, of door tussenkomst van een persoon. (apostel)

Het gebed wat dan uitgesproken wordt is: Hemelse Vader, doorstroom deze persoon, bijvoorbeeld Ben, met de H.G. in de naam van Jezus, door Jezus.

vervolg 6.

Zie ook Handelingen 2 vers 1 tot 13 en verder, waarbij de doop met de H.G. rechtstreeks, zonder tussenkomst van een mens, plaatsvind.  Zie ook Hand. 4:31.

Door tussenkomst van een mens. (Apostel)
Zie Hand. 8:14 e.v.  Hand. 8:17.