Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

De gemeente

Hoofdstuk 3

In het jaar 2001 was het zover, dat de Heer, aan mij vroeg, om over de gemeente te gaan schrijven. Er was veel gebeurd in de afgelopen jaren.

Door de kamptijd, en mijn jeugd, waren mijn gevoelens geblokkeerd, en functioneerde ik alleen maar met mijn verstand.

Nadat God mij genas in de afgelopen periode, kan ik nu God ook liefhebben met geheel mijn hart, met geheel mijn ziel en met al mijn kracht.

Ik kom er verder niet onderuit, om voor wat de gemeente betreft terug te gaan in de  geschiedenis.

Als we kijken, naar de houding van Jezus, waarbij Hij niemand tot het christendom wilde bekeren, maar waar Hij wel de liefde van de Vader toonde, door zijn optreden, dan is er veel verloren gegaan van de oorspronkelijke boodschap.

Het koningrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Dit zei Paulus in 1 Kor. 4 : 20.

1 Kor 4 :  1-3  Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd.

Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste betrouwbaar te blijken.

De hoogmoed begon al in de tijd van Paulus:

1 Kor. 4 : 6-21

6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons (voorbeeld) zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblazen.

7 Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen had
8 Reeds zijt gij verzadigd, reeds zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij u koning gemaakt. Ja, was het maar zo, dat gij koning geworden waart; dan waren ook wij met u koning geworden.
9 Want het schijnt mij toe, dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemde, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen.
10 Wij zijn dwaas om Christus’ wil, maar gij zijt verstandig in Christus; wij zijn zwak, maar gij zijt sterk; gij zijt in aanzien, maar wij zijn niet in ere.

11 Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven;

12 wij verrichten zware handenarbeid; worden wij gescholden, wij zegenen; worden wij vervolgd, wij verdragen; 13 worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk; wij zijn als het uitvaagsel der wereld geworden, als aller voetveeg, tot op dit ogenblik toe.
14 Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen.

15 Want al had gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt.
16 Ik vermaan u dus: volgt mijn voorbeeld. 17  Juist hierom heb ik Timoteus tot u gezonden, die mij een geliefd en trouw kind is in de Here.

Hij zal u mijn wegen in Christus Jezus indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer. 18 Doch sommigen hebben zich opgeblazen, in de waan, dat ik niet tot u komen zou; 19 maar spoedig zal ik tot u komen, zo de Here wil.
Dan zal ik mij vergewissen niet van het woord dier opgeblazenen, maar van hun kracht.

20 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht
21 Wat wilt gij? Moet ik met de roede tot u komen, of met liefde en in een geest va.n zachtmoedigheid?

Dit zijn ernstige woorden van Paulus. Wat was er mis!

Het is duidelijk, dat de houding van dienen, had plaatsgemaakt, voor een houding van hoogmoed. Door deze hoogmoed, gingen sommige mensen denken dat ze meer waren dan de ander. Ze hadden zich zelf tot koning gemaakt.

Daardoor ontstond er een houding van heersen en niet van dienen.

Waarom vraagt Paulus zich af, hebben jullie je verhoogd, boven de andere gelovigen. Hebben we niet alles op geestelijk gebied ontvangen van de Vader door middel van zijn Heilige Geest.

Zijn we niet allen broers en zussen, uit het gezin van God, en dus gelijk?

De Gemeente, lichaam van Christus,
in het teken van de vijfvoudige bediening.

De Gemeente.
De Gemeente bestaal uit mensen, die voor Jezus hebben gekozen.
Deze mensen groeien bij het samen komen en worden gevoed door woorden, die uit de mond van God komen.
Deze woorden komen. via de vijfvoudige bediening. via de oudsten in de gemeente.
De gemeente is het lichaam van Christus. De vijfvoudige bediening bestaat uit; Apostelen, Profeten, Leraren, Herders en Evangelisten.

wordt vervolgt.