Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Allerlei

Geloof, is het vertrouwen, dat God doet wat Hij zegt.
wordt vervolgt;

Het begrip; geloof.
Er wordt in de bijbel regelmatig gesproken over geloven.
We lezen over; groot geloof. klein geloof, ongeloof etc.

Zo hebben de broers van Jezus, geen geloof, de apostelen een klein geloof en de hoofdman te Kafernaüm, een groot geloof, en zo verder.

Uit het verhaal in Matt. 8:5-11, waar dus gesproken wordt over groot geloof, wordt met geloof van de hoofdman, bedoeld, dat hij begreep, dat Jezus, zijn instructies kreeg van de Vader, en vervolgens ziekten kon bevelen te verdwijnen. Dit voorbeeld van geloven, eindigt met de woorden van Jezus; Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur.

In Matt. 8:26 zei Jezus tot zijn discipelen; Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen?

En aanhebben we “het geloof” zoals beschreven staat in; Hebr. 11:1.
Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Kunnen we over het begrip “geloven,” nog iets toevoegen?

We lezen in Joh.21: 25; Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, indien deze een voor een beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden niet kunnen bevatten.

De woorden in Openbaring 22:18; “Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn, en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Het boek openbaring geeft in Opb. 1:3, aan, hoe om te gaan, met dit boek.
“Zalig hij die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd os nabij.

Zowel Opb. 22:18 als ook Opb. 1:3 gaan over het boek “Openbaring”.

Verder staat er in Matt. 5:18; Want voorwaar: Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschiet.

Geloof is vertrouwen, dat God doet wat Hij zegt.

Ik had niet de intentie de bijbel te veranderen, en deze zin daaraan toe te voegen.

Het duizend jarig vrederijk.

Openbaring 20; duizend jarig vrederijk.

[..] bond hem duizend jaren; En [..] totdat de duizend jaren zouden [..] Christus, de duizend jaren. Maar [..] totdat de duizend jaren geëindigd [..] koningen heersen duizend jaren. En wanneer de duizend jaren zullen [..]

Opb. 20 : 2,3

……en hij bond hem (Satan) duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren ; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

2 Petr. 3:8
 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en dat duizend jaar is als één dag.

Opb. 20:4
En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, (gingen daarop zitten), en het oordeel werd gegeven, en ik zag zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen, die duizend jaren lang.

De overigen doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan aan de eerste opstanding; over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, (die) duizend jaren.

1 Kor. 4:8
Reeds zijt gij verzadigt, reeds zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij u koning gemaakt. Ja was het maar zo, dat gij koning geworden waart; dan waren wij met u koning geworden.

Diverse onderwerpen.

Matteüs 24:21

Uitleg van de grote verdrukking, bedoeld en genoemd, in Matt. 24:21. zie ook Luc. 17:26-37.

Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.  Dit gaat over een totale wereldoorlog.
En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Matteüs 24:21 gaat dus niet specifiek over de gelovige, of over de Joden, maar over de situatie van de hele wereld incl. de gelovige.
Het gaat hier over een totale vernietigende oorlog in de hele wereld.
Als God niet zou ingrijpen, dan zouden alle mensen sterven, incl. de gelovigen. Hier staat verder, dat het zesde milenium, niet geheel zal uitgevoerd worden, maar dat deze met een aantal jaren zal worden ingekort.  Dus bijvoorbeeld in het jaar 5975 (na Adam), met nog 25 jaar te gaan, moet God ingrijpen, anders zouden alle mensen omkomen. God laat dus het duizendjarig vrederijk, in dit voorbeeld, 25 jaar eerder beginnen.

[ Wij leven, anno november 2017, in het jaar 5961 (na Adam) zie schets 3. Dus nog 6000 – 5961= 39 jaar te gaan, voordat het zevende millennium begint.]

Hij sluit dus Satan 25 jaar eerder op in de kerker. Zie Openbaring 20:1-4.

Het stukje tijd, afgenomen van het zesde milenium, bijvoorbeeld die 25 jaar, wordt terug gebracht aan het einde van het zevende milenium.

Dus in het jaar 5975 ( als voorbeeld ) volgt het 1000 jarig vrederijk, waarbij er vrede is, dankzij het feit, dat satan 1000 jaar opgesloten is. Daarna wordt de satan nog vrijgelaten, en heeft dan weer de kans om mensen aan te zetten tot oorlog.

De gelovigen bevinden zich gedurende die totale oorlog, op de aarde. Ze zijn niet opgenomen, ze zijn aangenomen. Zie Matt. 24:40,41.

En toch zijn ze veilig. Denk daarbij aan het volk Israël in Egypte. Alle tien rampen troffen het Egyptische volk, doch Israël had er geen last van.

Of een ander voorbeeld: de zondvloed trof alle mensen, maar niet de 8 mensen die in de ark zaten. Zo zal het ook zijn, bij een algehele wereldoorlog. De wereld wordt door vuur getroffen, maar niet de gelovigen.

Het blijkt ook uit; zie Matt. 24:22, dat God moet ingrijpen, omdat anders de uitverkorenen ook getroffen zouden worden, aangezien ze zich nog op aarde bevinden.

Jer. 3:18 In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan, en zij zullen tezamen uit het Noorderland komen naar het land dat Ik aan uw vaderen ten erfdeel gegeven heb.

Wanneer zal dit geschiedde, wat hierboven staat?
En in Eze. 28 : 24 – 26 staat;
24 Maar het huis Israëls zal geen wondende doorn  noch pijn doende distel meer hebben onder alle omwonenden die hen verachten. En zij zullen weten, dat Ik de Here Here ben.

25 Zo zegt de Here Here: Als Ik het huis Israëls bijeen verzamel uit de natiën, in wier land zij verstrooid zijn, dan zal Ik Mij ten aanschouwen van de volken aan hen de Heilige betonen, en zij zullen wonen in hun land, dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb.
26 Zij zullen daar veilig wonen (duizend jarig vrederijk) en huizen bouwen en wijngaarden planten; ja veilig zullen zij wonen, terwijl Ik gerichten voltrek aan allen uit hun omgeving, die hen veracht hebben. En zij zullen weten, dat Ik, de Here, hun God ben.

In Jes. 10 : 20 – 23 staat;
Jes. 10 : 20 En het zal te dien dage geschieden, dat de rest van Israël en wat van Jakobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op de Here, de Heilige Israëls.

Jes. 10 : 21 Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot de sterke God.
22 Want, al ware uw volk, o Israël, als het zand der zee, een rest daaronder zal zich bekeren; verdelging is vast besloten, overvloeiende van gerechtigheid.
Jes. 10 : 22 Ja, een verdelging die vast besloten is, voltrekt de Here, de Here der heerscharen, in het midden van de ganse aarde.

#######

Is “Uitleg” van het boek “Openbaring” gewenst?
Het boek Openbaring, begint met de volgende aanwijzing.

Openbaring 1:3 ,
Zalig hij die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
Met deze zin wordt mijns inziens aangegeven om het boek Openbaring niet te gaan verklaren. Dus uitsluitend: voorlezen, horen en bewaren.

#######

Een Psalm van David, ter bemoediging, op het moment, dat je het zwaar hebt.

Psalm 103

Loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam;
loof de Here, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden;
die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw krankheden (ziekten) geneest,
die uw leven verlost van de groeve, (graf)
die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
die uw ziel verzadigt met het goede,
zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.

######

Kaïn en Abel –        Genesis 4
Eten van de boom des levens.
Het beeld van Nebukadnessar

1 Kaïn en Abel (Gen. 4:1-8)

De mens nu had gemeenschap met Eva zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain; Ik heb met des Heren hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel; en Abel werd schaapsherder, Kaïn werd landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Here een offer; ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet, en de Here sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht.

2 Eten van de boom des levens. Gen. 3:22

En de Here God zeide: Zie de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad, nu dan , laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.

######

3 het beeld van Nebukadnessar (vooruitblik)

Eljakim/Jojakim de koning van Juda, regeerde van 3554-3565 (na Adam)
(Zedekia regeerde van 3565-3576.) 2 Kron.36:12+27.
(3567 begin Babylonische gevangenschap is ca.377 jaar voor Christus.)

Daniel 1:1 In het derde jaar van van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jerusalem ….
In het tweede jaar nu van de regering van Nebukadnessar, een droom …..

In de droom van Nebukadnessar wordt een beeld getoond;

Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was treffelijk, en deszelfs glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was schrikkelijk.
Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn dijen van koper;
33 Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem.

34 Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze.

Dit beeld geeft niet alleen aan, dat er verschillende rijken zouden komen, doch geeft tevens de kwaliteit weer van recht, gerechtigheid en rechtvaardigheid van deze opeenvolgende “rijken”.

De kwaliteit wat hier wordt aangegeven, is recht, gerechtigheid en rechtvaardigheid, en volgt een neergaande lijn.

We zitten nu in de kwaliteit, van ijzer en leem. zie ook; matt. 24;12

Deze rijken, houden op te bestaan, door de komst van een geheel nieuw rijk, met een kwaliteit, die de voorgaande rijken ver te boven gaat..

Daniel 2:28-

28 Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart; Hij heeft de koning Nebukadnessar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschiede zal 
(verder met staten vertaling)
29 Gij, o koning! op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op, wat hierna geschieden zou; en Hij, Die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven, wat er geschieden zal.
30 Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid, die in mij is boven alle levenden; maar daarom opdat men den koning de uitlegging zou bekend maken, en opdat gij de gedachten uws harten zoudt weten.

lees verder in de bijbel het hele verhaal. de meest nauwkeurige versie, geeft de statenvertaling. Met name de beschrijving van de perioden van zijn buik en zijn dijen, de periode met de kwaliteit; “koper”. Na deze periode, volgt de periode van de onderbenen, de periode van ijzer. Deze periode geeft duidelijk aan, dat er twee systemen naast elkaar lopen. Mijns inziens betreft het politieke koninkrijken. links staat dan voor een socialistische overtuiging en rechts staat voor een kapitalistische overtuiging

######